Vanliga frågor

Hur lång är kön till Kvarnhjulet?

Kvarnhjulet tar i huvudsak in barn till förskola och förskoleklass, men även till andra klasser om en elev slutar. Kön är relativt lång i de åldrar där vi har vårt huvudsakliga intag.

Kan mitt barn få förtur i kön?

Kvarnhjulet tillämpar ett kösystem som innebär att vi i första hand tar in barn som har syskon på skolan, därefter gäller datum för intresseanmälan. Mer om kösystemet kan du läsa under Ställ ditt barn i kö.

Måste man bo i Mölndal för att få gå på Kvarnhjulet?

Nej, vi tar även in elever från andra kommuner i enlighet med vårt kösystem.

Kostar det något att stå i kö?

Nej, vi tar inte ut någon köavgift.

Vad innebär det att Kvarnhjulet är en fristående skola?

I en kommunal skola är kommunen huvudman, vilket innebär att skolan drivs av kommunen. En fristående skola drivs istället av en privat huvudman, såsom ett bolag, en stiftelse eller en förening. Kvarnhjulet har en ekonomisk förening som huvudman. Alla familjer med barn på skolan är medlemmar i föreningen.

Drivs Kvarnhjulet i vinstsyfte?

Nej, eventuellt överskott återförs direkt till verksamheten.

Många friskolor får kritik för att de har låg andel behöriga lärare. Hur är det på Kvarnhjulet?

Kvarnhjulet har alltid satsat på att anställa högskoleutbildade pedagoger. Andelen behöriga lärare på Kvarnhjulet ligger flera procentenheter över snittet i Sverige.

Finns det fritidsverksamhet på skolan?

Ja, fritids finns för barn mellan 6 och 12 år. Du ansöker om fritids i samband med att ditt barn blir antaget till skolan.

Går det att byta till Kvarnhjulet från en kommunal skola eller förskola?

Ja, det går bra att byta. Vår erfarenhet är att det fungerar bra.

Vad händer om vi flyttar och vårt barn måste byta till en skola med en annan pedagogisk inriktning?

Kvarnhjulet följer de läroplaner och nationella styrdokument som gäller för alla skolor så kunskapsmässigt möter det inga hinder.

Finns skolsköterska på skolan?

Ja, vi har egen skolsköterska.

Skolan ägs och drivs av föräldrar, hur mycket tid tar föräldraengagemanget?

Att ange omfattning på föräldraengagemanget i form av dagar eller timmar är svårt eftersom det beror på inom vilket område du väljer att engagera dig. Du kan välja att engagera dig i styrelsen, delta i någon av de arbetsgrupper som träffas kontinuerligt under läsåret eller vara med på städ- och fixardagar. Föräldraengagemanget gör att skolan har möjlighet att lägga mer resurser på barnen och undervisningen.

 

VAD INNEBÄR DET ATT SKOLAN TILLÄMPAR INKVOTERING AV NYANLÄNDA?

Sedan den 1 november 2016 är det möjligt för friskolor med kö att ta in nyanlända elever på så kallad särskild kvot. Det är huvudmannen för respektive friskola som ansöker om tillstånd för särskild kvot hos Skolinspektionen och det har Montessoriskolan Kvarnhjulet gjort. Detta innebär att nyanlända elever som ställs i kö till skolan avancerar i kön och hamnar efter barn med syskonförtur. Andelen nyanlända elever som kan antas enligt särskild kvot är enligt de nya bestämmelserna fem procent. Det innebär att maximalt fem procent av den totala beläggningen kan använda undantagsregeln.

 

Definitionen av vem som ska räknas som nyanländ är inte klart fastställd, men ett minimikrav är att eleven ska ha varit bosatt utomlands och börjat i skolan efter höstterminens start det år eleven fyller sju år. Undantagsregeln gäller alltså inte förskolan eller förskoleklass. En elev räknas inte som nyanländ efter två år i Sverige. En elev kan räknas som nyanländ även om hen inte är asylsökande, men det är rimligt att tänka sig att en elev inte räknas som nyanländ om hen har bott utomlands mindre än två år.

 

 

Det införs en definition i skollagen av vem som ska räknas som nyanländ. Principen är att den elev som har varit bosatt utomlands och som börjat i skolan efter höstterminens start det år eleven fyller sju år ska räknas som nyanländ. Det viktiga är alltså när man kommer till skolan, snarare än när man kommer till Sverige. Nyanländ är eleven i max fyra år.

När det gäller gymnasieelever står Språkintroduktion öppet för elever som har gått mindre än fyra år i svensk skola. Språkintroduktion är till för den som har behov av en utbildning i svenska för att gå vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Huvudmannen ska avgöra vem som har detta behov.

En nyanländ elev kan givetvis också ha behov av särskilt stöd, men i första hand är det de nya reglerna kring mottagande och undervisning av nyanlända som gäller. Eleven ska dock få stöd om han eller hon har behov eller svårigheter utöver vad som kan hänföras till att hen är nyanländ.