Om Kvarnhjulet

En ekonomisk förening utan vinstintresse

Friskolan Kvarnhjulet drivs som ekonomisk förening. Alla familjer med barn på Kvarnhjulet är medlemmar i föreningen. Skolans huvudman är en styrelse vars ledamöter alla är medlemmar i föreningen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet. Styrelsen väljs av årsstämman för ett år i taget och sammanträder ungefär var tredje månad. Rektor, biträdande rektor och personalrepresentanter medverkar vid dessa styrelsemöten.

Medlemmar i föreningen bidrar med en arbetsinsats, antingen i form av styrelsearbete, medverkan i någon av de arbetsgrupper som finns eller genom att delta i städning och underhåll av skolan. Det är viktigt att du som väljer att placera ditt barn på Kvarnhjulet deltar i detta arbete. På så sätt kan vi lägga största möjliga ekonomiska resurser på barnens skolgång.

Pedagogisk ledning

Kvarnhjulets rektor och biträdande rektor har det pedagogiska ansvaret för skolans verksamhet. De ansvarar även för ekonomi och personal.